Рекомендации по применению препаратов Stoller Цикл прорастания и развития сои

1 стадия
Предпосевная обработка семян Bioforge 1,5 л/т урегулирует стресс от неблагоприятных условий посева, ускорит прорастание, повысит общую стойкость растений, способствует деятельности азотфиксирующих бактерий.
2 стадия
 стадия
4 стадия
5 стадия
Обработка Bioforge 0,6 л/га + X-Tra Power 1,8 л/га активизирует вегетативный рост, развитие корневой системы и растений в целом.
6 стадия
7 стадия
Обработка X-Cyte 1 л/га, особенно в условиях теплового стресса, окажет благотворное влияние на цветение и образование плодов.
8 стадия
Обработка Bioforge 0,6 л/га + Sugar Mover 1,2 л/га способствует увеличению размера бобов, количества зерен и их массы.
9 стадия
Обработка Bioforge 0,3 л/га + Sugar Mover 1,2 л/га способствует увеличению зерен, продлит период налива семян, предотвратит растрескивание бобов.
10 стадия
11 стадия
 стадия
*Приведенные рекомендации носят базовых характер. Оптимальная система применения продуктов Stoller разрабатывается индивидуально специалистом компании.

Руководство по выявлению дефицита элементов питания

Проблемы

Рішення

Хімічні пошкодження і стрес призводять до зниження ефективності фотосинтезу і утворення вільних радикалів, уповільнюючи розвиток культурних рослин.

Bioforge в поєднанні з гербіцидом допоможе нейтралізувати вільні радикали, попереджаючи настання стану стресу у рослин. Препарат допомагає швидше метаболізувати гербіцид, прискоривши відновлення оптимального перебігу процесів життєдіяльності.

Рішення

Бульбочки на бобових утворюються неактивно за умови високого вмісту азоту в ґрунті або через несприятливий фон для розвитку ризобактерій. Інша причина – нерозвинена коренева система і дефіцит кореневих виділень, які є сигналом для приєднання бульбочкових бактерій. Передпосівна обробка насіння продуктами Bioforge або Stimulate сприяє швидкому розвитку кореневої системи і формування бульбочок на ранніх етапах розвитку.

Рішення

В умовах спекотної і посушливої погоди, рослина виробляє недостатньо цитокініну, а той цитокінін, який є в рослині – не «досягає» генеративних органів. З цієї причини, його концентрація в плодоносних органах недостатня для нормального перебігу репродуктивних процесів.

X-Cyte для підвищення рівня цитокініну перед цвітінням. Внесення цитокініну ззовні підвищує його концентрацію в органах, де він необхідний. Цвітіння, запилення, формування бобів відбувається більш активно, знижується відсоток абортування.

Рішення

У стресових умовах рівень етилену підвищується в місцях кріплення стручків і квітів до стебел – це призводить до їх абортування.

Рішення

На фінальних фазах розвитку накопичена у вигляді цукрів енергія повинна переміщатися в плоди. Якщо умови залишаються сприятливими, ця енергія «витрачається» на відновлення вегетативного росту.

Sugar Mover на стадії R3 активізує переміщення цукрів до плодоносних органів, запобігає надмірному вегетативному росту, сприяючи повноцінному наливанню бобів і підвищенню їх якісних показників.

Решение

Химические повреждения и стресс приводят к снижению эффективности фотосинтеза и образованию свободных радикалов, замедляя развитие культурных растений.

Bioforge совместно с гербицидом поможет нейтрализовать свободные радикалы, предупреждая наступление состояния стресса у растений. Препарат помогает быстрее метаболизировать гербицид, ускорив восстановление оптимального протекания процессов жизнедеятельности.

Клубеньки на бобовых образуются неактивно в условиях высокого содержания азота в почве или из-за неблагоприятного фона для развития ризобактерий. Другая причина – неразвитая корневая система и недостаток корневых выделений, которые являются сигналом для присоединения клубеньковых бактерий. Предпосевная обработка семян продуктами Bioforge или Stimulate способствует быстрому развитию корневой системы и формированию клубеньков на ранних этапах развития.

В условиях жаркой и засушливой погоды, растение производит недостаточно цитокинина, а тот цитоконин, который есть в растении – не «доходит» до генеративных органов. По этой причине, его концентрация в плодоносных органах – недостаточна для нормального протекания репродуктивных процессов.

X-Cyte для повышения уровня цитокинина перед цветением. Внесение цитокинина извне повышает его концентрацию в органах, где он необходим. Цветение, опыление, формирование бобов происходи более активно, снижается процент абортирования.

В стрессовых условиях уровень этилена повышается в местах крепления стручков и цветов к стеблям – это приводит к их абортированию.

Bioforge для снижения уровня этилена.

На финальных фазах развития накопленная в виде сахаров энергия должна перемещаться в плоды. Если условия остаются благоприятными, эта энергия «тратится» на возобновление вегетативного роста.

Sugar Mover на стадии R3 активизирует движение сахаров к плодоносным органам, предотвратит чрезмерный вегетативный рост, способствуя полноценному наливанию бобов и повышению их качественных показателей.

[*title*] [*title*]

Получить консультацию специалиста

Есть вопросы по нашим продуктам? Заполните поля ниже и наш менеджер свяжется с Вами в течение 15 минут