Рекомендации по применению препаратов Stoller Цикл прорастания и развития кукурузы

Длиное название для теста стадия
Предпосевная обработка семян для быстрых и выровненных всходов Stimulate 1,5 л/т

Или предпосевная обработка семян при посеве в стрессовые условия Bioforge 1,5 л/т

2 стадия
3 стадия
Bioforge 1,5 л/т для снижения воздействия стресса, обусловленного окружающей средой и более активного вегетативного развития.
4 стадия
Bioforge 0,6 л/га + X-Tra Power 1,8 л/га для снижения воздействия стресса, обусловленного окружающей средой и более активного вегетативного развития; с гербицидной обработкой для предотвращения гербицидного стресса.
5 стадия
Bioforge 1,5 л/т для снижения воздействия стресса, обусловленного окружающей средой и более активного вегетативного развития.
6 стадия
Bioforge 1,5 л/т для снижения стресса, обусловленного окружающей средой и более активного вегетативного развития.
7 стадия
Bioforge 1,5 л/т для снижения стресса, обусловленного окружающей средой и более активного вегетативного развития.
8 стадия
Bioforge 1,5 л/т для снижения стресса, обусловленного окружающей средой и более активного вегетативного развития; X-Cyte 1 л/га для усиления клеточного деления и защиты от теплового стресса; Sugar Mover 1 л/га для улучшения перемещения сахаров.
9 стадия
Bioforge 1,5 л/т для снижения стресса, обусловленного окружающей средой и более активного вегетативного развития; X-Cyte 1 л/га для усиления клеточного деления и защиты от теплового стресса; Sugar Mover 1 л/га для улучшения перемещения сахаров.
10 стадия
 стадия
*Приведенные рекомендации носят базовых характер. Оптимальная система применения продуктов Stoller разрабатывается индивидуально специалистом компании.

Руководство по выявлению дефицита элементов питания

Проблемы

Рішення

Високий вміст абсцизової кислоти в насінні підтримує їх в стані спокою. За сприятливих умов вологості і температури в насінні підвищується концентрація гіберелінової кислоти і насіння проростає. У несприятливих умовах це відбувається не одночасно, і ми спостерігаємо нерівномірні сходи.

Передпосівна обробка Stimulate Yield Enhancer перериває період спокою насіння, завдяки оптимальному вмісту гормонів, в тому числі і гіберелінової кислоти, сприяючи одночасним і рівномірним сходам.

Рішення

Посів кукурудзи здійснюють якомога раніше – в холодний ґрунт. Це стрес для рослин, під впливом якого повільно проростає насіння, деформуються сходи.

Передпосівна обробка Bioforge зменшить впливу стресу і активізує розвиток кореневої системи для встановлення оптимального гормонального балансу.

Рішення

На початкових етапах розвитку цинк життєво необхідний рослинам для закладення качанів і синтезу ауксину.

Позакореневе підживлення X-Tra Power або Fast Start до фази V5.

Рішення

В умовах спекотної і посушливої погоди, рослина виробляє недостатньо цитокініну, а той цитокінін, який є в рослині – не «досягає» генеративних органів. Тому, його концентрація в плодоносних органах недостатня для нормального перебігу репродуктивних процесів.

X-Cyte для підвищення рівня цитокініну перед цвітінням. Внесення цитокініну ззовні підвищує його концентрацію в тих органах, де він необхідний. Цвітіння, запилення, формування бобів відбувається більш активно, знижується відсоток абортування.

Рішення

На завершальних фазах розвитку накопичена у вигляді цукрів енергія повинна переміщатись в зерна. Якщо умови залишаються сприятливими, ця енергія «витрачається» на відновлення вегетативного росту і повертається в материнську рослину.

Позакоренева обробка Sugar Mover після цвітіння допоможе досягти максимального переміщення цукру в зерно, сприяючи повноцінному наливанню качанів.

Решение

Высокое содержание абсцизовой кислоты в семенах поддерживает их в состоянии покоя. При благоприятных условиях влажности и температуры в семенах повышается концентрация гиббереллиновой кислоты и семечка прорастает. В неблагоприятных условиях это происходит не одновременно, и мы наблюдаем неравномерные всходы.

Предпосевная обработка Stimulate Yield Enhancer прерывает период покоя семян, благодаря оптимальному содержанию гормонов, в том числе и гиббереллиновой кислоты, способствуя одновременным и равномерным всходам.

Посев кукурузы производят как можно раньше – в холодную почву. Это стресс для растений, под воздействием которого медленно прорастают семена, деформируются всходы.

Предпосевная обработка Bioforge снизит влияния стресса и активизирует развитие корневой системы для установления оптимального гормонального баланса.

На начальных этапах развития цинк жизненно необходим растениям для закладки початков и синтеза ауксина.

Внекорневая подкормка X-Tra Power или Fast Start до фазы V5.

В условиях жаркой и засушливой погоды, растение производит недостаточно цитокинина, а тот цитокинин, который есть в растении – не «достигает» генеративных органов. По этой причине, его концентрация в плодоносных органах недостаточна для нормального течения репродуктивных процессов.

X-Cyte для повышения уровня цитокинина перед цветением. Внесение цитокинина извне повышает его концентрацию в органах, где он необходим. Цветение, опыление, формирование бобов происходит более активно, снижается процент абортирования.

На завершающих фазах развития накопленная в виде сахаров энергия должна перемещаться в зерна. Если условия остаются благоприятными, эта энергия «тратится» на возобновление вегетативного роста и перемещается обратно в материнское растение.

Внекорневая обработка Sugar Mover после цветения поможет добиться максимального перемещения сахара в зерно, способствуя полноценному наливанию початков.

[*title*] [*title*]

Получить консультацию специалиста

Есть вопросы по нашим продуктам? Заполните поля ниже и наш менеджер свяжется с Вами в течение 15 минут